Aneks nr 1 do ujednoliconego regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni