Ogłoszenia

 

Zmiana numerów telefonów

 

Informacje o placówkach opłat

Gazowe przepływowe podgrzewacze wody

W zasobach Spółdzielni są jeszcze budynki, w których funkcjonują gazowe przepływowe podgrzewacze wody:

1. Grottgera 42/44
2. Pomorska 43
3. Górna 16/18

Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców podjęto działania zmierzające do całkowitej likwidacji powyższych urządzeń i zastąpienie ich funkcji poprzez wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej. Dotychczas zmiana taka została wprowadzona w budynku przy ul. Św. Wojciech 9, 9A, Śląska 56, Śląska 57, Warszawska 63/65, Podolska 14-16,Pomorska 3, Świętojańska 4-8.

JednoczeŚnie przypominamy, że zgodnie z aktualnymi „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” pomieszczenia wyposażone w gazowe podgrzewacze wody winny być wyposażone w drzwi z otworami o powierzchni minimalnej 220 cm2. <br
Ponadto obowiązkiem mieszkańców jest dbanie o właŚciwy stan techniczny podgrzewaczy. Zabrania się montowania wentylatorów mechanicznych na otworach wentylacyjnych.

Istotnym elementem bezpiecznego korzystania z podgrzewaczy w mieszkaniu jest prawidłowe funkcjonowanie wentylacji. Służy temu między innymi funkcja mikrowentylacji (rozszczelnienia) w stolarce okiennej.

Legalizacja wodomierzy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 77 z dnia 24.04.2004r. poz. 730) informujemy, iż właŚciciele wodomierzy zobowiązani są do okresowej ich legalizacji.

Okres wtórnej legalizacji wodomierzy wynosi:

  • 5 lat – na wodomierze zimnej wody
  • 5 lat – na wodomierze ciepłej wody

(z dniem 24.04.2004r. straciło moc Zarządzenie nr 50 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 15.11.1999r. odnoŚnie: 4 letnich okresów legalizacji na c.w. i 5 letnich na z.w.)
Cecha legalizacyjna traci ważność przed upływem okresu, o którym mowa powyżej, w razie:

  1. Uszkodzenia wodomierza,
  2. Uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo, którejkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających),
  3. Stwierdzenia, że błędy wskazań wodomierza przekraczają błędy graniczne dopuszczalne.

 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 640/17/2021 z 1 dniem lipca 2021r. obowiązują następujące ceny:

1. za wymianę wodomierzy wraz z odbiorem i zaplombowaniem w wysokości:

– w lokalach mieszkalnych dla członków Spółdzielni – 85,03 zł brutto za szt.

– w lokalach mieszkalnych dla nie członków Spółdzielni – 88,54 zł brutto za szt.

2. za odbiór i plombowanie zamontowanych lub wymienionych we własnym zakresie wodomierzy,

w wysokości:

– w lokalach mieszkalnych dla członków Spółdzielni – 30,28 zł brutto za lokal.

– w lokalach mieszkalnych dla nie członków Spółdzielni – 33,22 zł brutto za lokal.

3. za montaż wodomierzy – wycena indywidualna (dotyczy mieszkań nieopomiarowanych).

Jednocześnie przypominamy, że rozliczenie zużycia wody w Spółdzielni dokonywane jest w okresach półrocznych, w związku z powyższym prosimy o dostarczanie odczytów stanów wodomierzy do Administracji Osiedla w terminach do 31 V i 30 XI.

Numer rachunku Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk”
Numer Rachunku SM „Bałtyk”:
Bank Millenium S.A. 39 1160 2202 0000 0000 9103 9355