Aneks nr 2 do ujednoliconego regulaminu rozliczenia kosztów gospodarki zasobami