Ogłoszenia

Aneks 1 do ujednoliconego tekstu regulaminu rozliczenia kosztów

Z uwagi na likwidację kasy Spółdzielni wpłaty z tytułu:

  – opłat mieszkaniowych,

  – opłat za pomieszczenia dodatkowe,

  – opłat za garaż,

  – wykupu gruntu

  – rozliczenia mediów,

  – rozliczenia energii elektrycznej w garażu,

  – wymiany i oplombowania wodomierzy,

Będą przyjmowane bez prowizji w kasie AGENCJI MONETIA mieszczącej się na parterze budynku przy ul. Zgoda 8.

 

 

 

Gazowe przepływowe podgrzewacze wody

W zasobach Spółdzielni są jeszcze budynki, w których funkcjonują gazowe przepływowe podgrzewacze wody:

1. Grottgera 42/44
2. Pomorska 43
3. Górna 16/18

Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców podjęto działania zmierzające do całkowitej likwidacji powyższych urządzeń i zastąpienie ich funkcji poprzez wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej. Dotychczas zmiana taka została wprowadzona w budynku przy ul. Św. Wojciech 9, 9A, Śląska 56, Śląska 57, Warszawska 63/65, Podolska 14-16,Pomorska 3, Świętojańska 4-8.

JednoczeŚnie przypominamy, że zgodnie z aktualnymi „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” pomieszczenia wyposażone w gazowe podgrzewacze wody winny być wyposażone w drzwi z otworami o powierzchni minimalnej 220 cm2. <br
Ponadto obowiązkiem mieszkańców jest dbanie o właŚciwy stan techniczny podgrzewaczy. Zabrania się montowania wentylatorów mechanicznych na otworach wentylacyjnych.

Istotnym elementem bezpiecznego korzystania z podgrzewaczy w mieszkaniu jest prawidłowe funkcjonowanie wentylacji. Służy temu między innymi funkcja mikrowentylacji (rozszczelnienia) w stolarce okiennej.

Legalizacja wodomierzy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 77 z dnia 24.04.2004r. poz. 730) informujemy, iż właŚciciele wodomierzy zobowiązani są do okresowej ich legalizacji.

Okres wtórnej legalizacji wodomierzy wynosi:

  • 5 lat – na wodomierze zimnej wody
  • 5 lat – na wodomierze ciepłej wody

(z dniem 24.04.2004r. straciło moc Zarządzenie nr 50 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 15.11.1999r. odnoŚnie: 4 letnich okresów legalizacji na c.w. i 5 letnich na z.w.)
Cecha legalizacyjna traci ważność przed upływem okresu, o którym mowa powyżej, w razie:

  1. Uszkodzenia wodomierza,
  2. Uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo, którejkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających),
  3. Stwierdzenia, że błędy wskazań wodomierza przekraczają błędy graniczne dopuszczalne.

 

Istnieje możliwość legalizacji wodomierzy przez Spółdzielnię (na zasadzie wymiany na nowe). Koszt wymiany 1 wodomierza wynosi brutto 63,68 zł. – płatny po wykonaniu usługi. W przypadku zainteresowania powyższym należy złożyć stosowne podanie w sekretariacie Spółdzielni.

Jednocześnie przypominamy, że rozliczenie zużycia wody w Spółdzielni dokonywane jest w okresach półrocznych, w związku z powyższym prosimy o dostarczanie odczytów stanów wodomierzy do Administracji Osiedla w terminach do 31 V i 30 XI.

Numer rachunku Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk”
Numer Rachunku SM „Bałtyk”:
Bank Millenium S.A. 39 1160 2202 0000 0000 9103 9355